Help with Search courses

 คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  32102                                  ประเภทวิชาพื้นฐาน      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

จำนวน   0.5   หน่วย                เวลาเรียน  1  ชั่วโมง

ผู้สอน   นางวันทนา    จิณแพทย์

-----------------------------------------------------------------------------------

              วิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาท  และความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรคในชุมชนสาเหตุ  และเสนอและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย  และการตายของคนไทยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน    สามารถวางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ  และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี และสามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

                ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  และรักความเป็นไทย  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

 

ตัวชี้วัด

พ   4.1  ม.4-6/1วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ

                         การป้องกันโรคในชุมชน

พ   4.1  ม.4-6/4วิเคราะห์สาเหตุและเสนอและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

พ   4.1  ม.4-6/6มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน

พ   4.1  ม.4-6/7วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

 พ   5.1  ม.4-6/2วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด

 พ   5.1  ม.4-6/3วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน

 พ   5.1  ม.4-6/4วางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

 พ   5.1  ม.4-6/5มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

 พ   5.1  ม.4-6/6ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

 พ   5.1  ม.4-6/7แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี


วิชาที่ นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดในสาม สี่โลกา

          ศึกษากระบวนการในการตรากฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติ  ศึกษาค้นคว้าพัฒนาการการปกครองของไทย   ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบัน       ทางสังคม ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

และปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ศึกษาวิเคราะห์บุคคลที่เป็นตัวอย่าง กระทำความดีทางศีลธรรมในสังคม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรี    และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

          ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน       ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมไทย  ประเพณี  และเอกลักษณ์ของชาติไทย  ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง  พระไตรปิฎก หลักธรรม หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา   ตลอดจนการสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา  วิเคราะห์ความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการนับถือพระพุทธศาสนา ในประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน     ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมไทย  ประเพณี  และเอกลักษณ์ของชาติไทย  ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง  พระไตรปิฎก หลักธรรม หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา     ตลอดจนการสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา 

          ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการลงทุนและการออมในสังคมไทย วิธีการนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์  มาใช้ในการผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น   (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค    ศึกษาระบบเศรษฐกิจ      แบบต่างๆ การรวมกลุ่มและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  การบริหารจัดการทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

          โดยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทำงาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการ ทางจริยธรรมโดยกระบวนการคิดวิเคราะห์                  เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนา   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   หลักธรรม    เห็นคุณค่าของศาสนพิธี   พิธีกรรม     ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและแนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีและความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย   เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อมั่นในการทำความดี  มีค่านิยมที่ดีงาม มีสำนึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ  สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ตัวชี้วัดรายวิชา  สังคมศึกษา ๓   ม.๒ 

มาตรฐาน ส ๑.๑       ๒/๑ , ๒/๒ , ๒/๓ , ๒/๔ , ๒/๕ , ๒/๖ , ๒/๗ , ๒/๘ , ๒/๙ , ๒/๑๐ , ๒/๑๑

มาตรฐาน ส ๑.๒       ๒/๑ , ๒/๒ , ๒/๓ , ๒/๔ , ๒/๕

มาตรฐาน ส ๒.๑       ๒/๑ , ๒/๒ , ๒/๓ , ๒/๔

มาตรฐาน ส ๒.๒       ๒/๑ , ๒/๒

 

รวม   ๒๒  ตัวชี้วัด