ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญ

การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเลือกใช้ถ้อยคำในการเขียน การเขียนแนะนำตนเอง

การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรยายประสบการณ์

การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนย่อความ การพูดสรุปใจความสำคัญ การเล่าเรื่องย่อ

การพูดรายงาน การอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน การแต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี

๑๑)การสรุปเนื้อหา

วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบอ่าน

การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา ฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา

การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลอย่างมีเหตุผลและมีมารยาท

เพื่อนำข้อคิดสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีจริยธรรม รักความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะมีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

เห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น รักความเป็นไทย

ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บอกความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และลำดับคำตามโครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศและภาษาไทย พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เลือกและระบุข้อมูล ประโยค ข้อความ บทสนทนา เรื่องสั้น และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมโดยสามารถสื่อสารด้วยภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารและแสวงหาความเพลิดเพลินจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น รู้หลักภาษา ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด

1.1 : . 1/1, . 1/2, . 1/3, . 1/4

1.2 : . 1/1, . 1/2, . 1/3, . 1/4, . 1/5

1.3 : . 1/1, . 1/2, . 1/3

2.1 : . 1/1, . 1/2, . 1/3

2.2 : . 1/1, . 1/2

3.1 : . 1/1

4.1 : . 1/1

4.2 : . 1/1

รวม 20 ตัวชี้วัด