ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ              ความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี  พัฒนาในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย  วิเคราะห์ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน และบุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์)
โดยกระบวนการคิด  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  กระบวนการสืบค้น  วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย      มีจิตสาธารณะ  และปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว