1.ศึกษารายละเอียด

2.ทดสอบก่อนเรียน

3.อ่าน

4.วิเคราะห์

5.ทำแบบฝึกหัด

6. สรุป

7.ทำแบบทดสอบหลังเรียน