คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

                                          อ23101  ภาษาอังกฤษ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                          ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1       เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน 1.5  หน่วยกิต            

            ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ที่ฟังและอ่าน อ่านออก

เสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทสนทนา ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน สามารถระบุและเขียน สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ได้ฟังหรืออ่าน เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน สนทนาและ เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ใช้ คำข้อร้อง แนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายได้อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการและ เสนอความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้แสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนและเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

          โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อมารและแสวงหาความเพลิดเพลินจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 เพื่อให้รักกานเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รู้หลักภาษา ใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นพื้นฐานในกลุ่มสาระอื่น สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานได้